Informacije o osnivanju preduzeća u Srbiji

Potrebni dokumenti (za osnivanje d.o.o.):

 1. jedinstvena registraciona prijava
 2. dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša)
 3. akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), overen u sudu i sa overenim potpisima osnivača
 4. potvrda banke o uplati novčanog uloga u visini od najmanje 100,00 RSD na privremeni račun
 5. odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nije određen osnivačkim aktom
 6. overen potpis zastupnika (OP obrazac)
 7. dokaz o uplati naknade za osnivanje
 8. dokaz o uplati naknade za dobijanje registarskog/matičnog broja

Napomena za investitore:

 • dokumentacija, overena od strane organa nadležnog za overu potpisa u inostranstvu (matična zemlja investitora) mora biti snabdevena Apostille-om
 • uz dokumentaciju koja je na stranom jeziku, dostavlja se i prevod na srpski jezik overen od strane sudskog tumača

NAKNADA ZA OSNIVANJE: 4.900,00 RSD
NAKNADA ZA REGISTRACIJU I OBJAVLJIVANJE OSNIVAČKOG AKTA: 1.000,00 RSD
NAKNADA ZA REGISTRACIJU I OBJAVLJIVANJE STATUTA: 1.000,00 RSD

Formulari i uputstva za vršenje uplate dobijaju se na šalteru u APR-u ili se mogu preuzeti na internet prezentaciji APR-a www.apr.gov.rs

Privredni subjekti registracijom u Agenciji za privredne registre dobijaju:

 • registracioni/matični broj
 • poreski identifikacioni broj – PIB (ukoliko su ispunjeni uslovi za upis u jedinstveni registar poreskih obveznika)

APR, nakon registracije preduzeća, automatski dostavlja neophodne podatke:

 • PIO Fondu
 • Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje podatke potrebne za registraciju plaćanja doprinosa

Privredni subjekat, nakon dobijenog rešenja o registraciji vrši:

 • izradu pečata
 • otvara trajni račun u banci